6ο Πειραματικό Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου-Κορδελιού


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

 

ΝΟΜΟΙ

 

Νόμος 4415/2016 (ΦΕΚ 159 Α/6-9-2016)
Ρυθμίσεις για την εκπαίδευση των προσφύγων (κεφάλαιο Δ, άρθρο 38)

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

Υπουργική Απόφαση αρ. 131024/Δ1/8-8-2016 (ΦΕΚ 2687/τ.Β'/29-8-16)
Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητες (ΖΕΠ)-Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ, Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων ΖΕΠ και Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων ΖΕΠ (Δ.Υ.Ε.Π. ΖΕΠ) σε σχολικές μονάδες ΠΕ

   

 

Υπουργική Απόφαση αρ. 152360/ΓΔ4/19-9-2016 (ΦΕΚ 3049 τ Β'/23-9-16)
Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπ/ση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ), κριτήρια & διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών

 

Υπουργική Απόφαση αρ. 166646/ΓΔ4/7-10-2016 (ΦΕΚ 3237 τ Β'/10-10-16)
Καθορισμός των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2016-17 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση τωνΠροσφύγων (ΔΥΕΠ).

 

Υπουργική Απόφαση αρ. 1740331/18-10-2016 (ΦΕΚ 3391 τ Β'/20-10-16)
Τροποποίηση της με αρ. πρ. 166646/ΓΔ4/7-10-2016 υπ. απόφασης (ΦΕΚ 3237/2016, τ.Β΄) με θέμα: Καθορισμός των σχολικών μονάδων για το σχ. έτος 2016-2017 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπ/ση των Προσφύγων

 

Υπουργική Απόφαση αρ. 180647/ΓΔ4/27-10-2016 (ΦΕΚ 3502 τ Β'/31-10-16)
Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), κριτήρια και διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών

 

Υπουργική Απόφαση αρ. 181801/ΓΔ4/31-10-2016 (ΦΕΚ 3598 τ Β'/4-11-16)
Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166646/ΓΔ4/7-10-2016 (ΦΕΚ 3237/2016 τΒ') υπουργικής απόφασης με θέμα: Καθορισμός σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2016-17 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ).

 

Υπουργική Απόφαση αρ. 184741/ΓΔ4/2-11-2016 (ΦΕΚ 3602 τ Β'/4-11-16)
Καθορισμός σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2016-17 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ)

 

Υπουργική Απόφαση αρ. 197710/ΓΔ4/21-11-2016 (ΦΕΚ 3811 τ Β'/25-11-16)
Καθορισμός σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2016-17 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ).

 

Υπουργική Απόφαση αρ. 198374/ΓΔ4/21-11-2016 (ΦΕΚ 3780 τ Β'/23-11-16)
Καθορισμός σχολικών μονάδων της Περιφερειακής Δ/νσης ΠΕ & ΔΕ Θεσσαλίας για το σχολικό έτος 2016-17 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ).

 

Υπουργική Απόφαση αρ. 208018/ΓΔ4/6-12-2016 (ΦΕΚ 3954 τ Β'/9-12-16)
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 197710/ΓΔ4/21-11-2016 (ΦΕΚ 3811/2016 τΒ') υπουργικής απόφασης με θέμα: Καθορισμός σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2016-17 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ).

 

Υπουργική Απόφαση αρ. 215440/ΓΔ4/15-12-2016 (ΦΕΚ 4137 τ Β'/22-12-16)
Καθορισμός σχολικών μονάδων της Περιφερειακής Δ/νσης ΠΕ & ΔΕ Θεσσαλίας, Κ. Μακεδονίας, Αττικής & Δυτικής Ελλάδας για το σχ. έτος 2016-17 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι ΔΥΕΠ.

 

Υπουργική Απόφαση αρ. 222140/ΓΔ4/28-12-2016 (ΦΕΚ 4421 τ Β'/30-12-16)
Συμπλήρωση της αρ. 215440/ΓΔ4 ΥΑ με θέμα: Καθορισμός σχολικών μονάδων της Περιφερειακής Δ/νσης ΠΕ & ΔΕ Θεσσαλίας, Κ. Μακεδονίας, Αττικής & Δυτ. Ελλάδας για το σχ. έτος 2016-17 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι ΔΥΕΠ.

 

Υπουργική Απόφαση αρ. 1400/ΓΔ4/3-1-2017 (ΦΕΚ 6 τ Β'/9-1-17)
Καθορισμός σχολικών μονάδων της Περιφερειακής Δ/νσης ΠΕ & ΔΕ Θεσσαλίας, Κ. Μακεδονίας, Αττικής & Δυτικής Ελλάδας για το σχ. έτος 2016-17 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι ΔΥΕΠ.

 

Υπουργική Απόφαση αρ. 158682/Ε2/22-9-2017
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΠΕ & ΔΕ σε Περιφερειακές Διευθύνσεις ΠΕ & ΔΕ, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπ/σης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή δομές Φιλοξενίας Προσφύγων για το σχ. έτος 2017-18

 

Υπουργική Απόφαση αρ. 193964/ΓΔ4/10-11-2017 (ΦΕΚ 3974 τΒ΄/13-11-17)
Ίδρυση Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ). Καθορισμός των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2017-2018 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ).

 

Υπουργική Απόφαση αρ. 100106/Ε2/18-6-2018
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΠΕ & ΔΕ σε Περιφερειακές Διευθύνσεις ΠΕ & ΔΕ, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπ/σης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή δομές Φιλοξενίας Προσφύγων για το σχ. έτος 2018-19

 

Υπουργική Απόφαση αρ. 134803/ΓΔ4/9-8-2018 (ΦΕΚ 3580 τΒ΄/22-8-18)
Ίδρυση Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ). Καθορισμός των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2018-2019 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ).

 

Υπουργική Απόφαση αρ. 150854/Ε2/13-9-2018
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΠΕ & ΔΕ σε Περιφερειακές Διευθύνσεις ΠΕ & ΔΕ, Αττικής, Θεσσαλίας, Στ. Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Κρήτης, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπ/σης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή δομές Φιλοξενίας Προσφύγων για το σχ. έτος 2018-19

 

Υπουργική Απόφαση αρ. 126272/Ε2/7-8-2019
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΠΕ & ΔΕ σε Περιφερειακές Διευθύνσεις ΠΕ & ΔΕ, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπ/σης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή δομές Φιλοξενίας Προσφύγων για το σχ. έτος 2019-20

 

Υπουργική Απόφαση αρ. 147357/Δ1/23-9-2019 (ΦΕΚ 3646 τΒ΄/1-10-19)
Ίδρυση Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ). Καθορισμός των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2019-2020 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ).

 

Υπουργική Απόφαση αρ. 107230/Δ1/19-8-2020 (ΦΕΚ 3605 τΒ΄/29-8-20)
Ίδρυση Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ). Καθορισμός των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2020-2021 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ).

 

Υπουργική Απόφαση αρ. 177390/Δ1/30-12-2020 (ΦΕΚ 5900 τΒ΄/31-12-20)
Συμπλήρωση της 107230/Δ1/19-8-20 για Ίδρυση Δομών Υποδοχής για την Εκπ/ση των Προσφυγοπαίδων για το σχολικό έτος 2020-21

 

Υπουργική Απόφαση αρ. 89963/E2/23-7-2021
Αποσπάσεις εκπ/κών ΠΕ & ΔΕ σε Περιφ. Δ/νσεις  προκειμένου να οριστούν Συντονιστές Εκπ/σης Προσφύγων σε Κέντρα ή δομές Φιλοξενίας Προσφύγων για το 2021-22

 

Υπουργική Απόφαση αρ. 82235/E2/5-7-2022
Αποσπάσεις εκπ/κών ΠΕ & ΔΕ σε Περιφ. Δ/νσεις  προκειμένου να οριστούν Συντονιστές Εκπ/σης Προσφύγων σε Κέντρα ή δομές Φιλοξενίας Προσφύγων για το 2022-23

 

Υπουργική Απόφαση αρ. 75719/E2/7-7-2023
Αποσπάσεις εκπ/κών ΠΕ & ΔΕ σε Περιφ. Δ/νσεις  προκειμένου να οριστούν Συντονιστές Εκπ/σης Προσφύγων σε Κέντρα ή δομές Φιλοξενίας Προσφύγων για το 2023-24

 

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Δ/ΝΣΕΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Εγκύκλιος της Γενικής Δ/νσης Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε. (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) 143733/Δ2/7-9-2016
Εγγραφές Αλλοδαπών Μαθητών

 

Εγκύκλιος της Δ/νσης Προσωπικού (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) 157914/Ε1/26-9-2016
Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων για ορισμό Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων το διδακτικό έτος 2016-17

 

Εγκύκλιος της Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. Μακεδονίας 33848/6-10-2016
Ενημέρωση σχετικά με την εγγραφή μαθητών προσφύγων στα σχολεία

  

Εγκύκλιος της Δ/νσης Προσωπικού (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) 166612/Ε1/7-10-2016
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. σε θέσεις Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων για το διδακτικό έτος 2016-17

 

Εγκύκλιος της Δ/νσης Σπουδών Π.Ε. (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) 167078/ΓΔ4/10-10-2016
Για την Εκπαίδευση Προσφύγων

 

Εγκύκλιος της Δ/νσης Προσωπικού (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) 189607/Ε1/9-11-2016
Ανακλήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων για το διδακτικό έτος 2016-2017

 

Εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) οικ. 1015/25-7-2017
Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος του DANISH REFUGEE COUNCIL σε Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων

 

Εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) οικ. 1023/28-7-2017
Έγκριση χρονικής επέκτασης τρέχουσας δράσης εκπαιδευτικού προγράμματος της οργάνωσης ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS στις Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων Ελαιώνα, Σχιστού, Διαβατών και καρά Τεπέ

 

Εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) οικ. 1025/28-7-2017
Έγκριση υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος του φορέα EMERGENCY RESPONSE CENTRE INTERNATIONAL (ERCI) σε Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων σε Διαβατά, Λαγκαδίκια και SOFTEX

 

Εγκύκλιος της Δ/νσης Σπουδών (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) 181945/Δ1/26-10-2017
Εύρυθμη λειτουργία των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

 

Ενημερωτικό έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 10-10-2016
Εύρυθμη λειτουργία των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων)

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

 

στα ελληνικά, αραβικά, φαρσί, αγγλικά, γαλλικά, κουρδικά, τουρκικά, ουρντού

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΙΕΠ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

«Πατημασιές» για την Α τάξη – 1ο βιβλίο (σελίδες 1 ως 18)
«Πατημασιές» για την Α τάξη – 1ο βιβλίο (σελίδες 19 ως 36)
«Πού είναι ο Φασαρίας» για την Α τάξη – 2ο βιβλίο (σελίδες 1 ως 20)
«Πού είναι ο Φασαρίας» για την Α τάξη – 2ο βιβλίο (σελίδες 21 ως 40)
«Πάμε στην αγορά» για την Α τάξη – 3ο βιβλίο (σελίδες 1 ως 20)
«Πάμε στην αγορά» για την Α τάξη – 3ο βιβλίο (σελίδες 21 ως 40)
«Καλό ταξίδι» για την Α τάξη
«Οδηγός εκπαιδευτικού» για τη διδασκαλία της γλώσσας την Α τάξη
Το «ΓΕΙΑ ΣΑΣ 1» του ΚΕΔΑ αποτελεί την πρώτη γνωριμία των μαθητών με το σχολείο και τους συμμαθητές τους. Μαθαίνουν της Α-Β και τους αριθμούς καθώς επίσης, και να σχηματίζουν συλλαβές. Απευθύνεται στους μαθητές της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας που βρίσκονται στο αρχάριο επίπεδο γλωσσομάθειας:   Βιβλίο Μαθητή & Βιβλίο Δασκάλου
Το «ΓΕΙΑ ΣΑΣ 2» του ΚΕΔΑ καλύπτει τη θεματική ενότητα « Το σχολείο μου». Οι μαθητές μπορούν να εξοικειωθούν με το χώρο του σχολείου, να γνωρίσουν τα πρόσωπα του σχολείου, να κατανοήσουν τη λογική και τη λειτουργία του σχολικού προγράμματος και γενικά να εξοικειωθούν με τη σχολική ζωή. Απευθύνεται στους μαθητές της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας που βρίσκονται στο αρχάριο επίπεδο γλωσσομάθειας: Βιβλίο Μαθητή & Βιβλίο Δασκάλου
Διαπολιτισμικό Σχέδιο εργασίας του ΚΕΔΑ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

 

Σύνδεση των στόχων του Ανοικτού Αναλυτικού Προγράμματος Διδασκαλίας της Γλώσσας στις ΔΥΕΠ με τα γραμματικά & μορφοσυντακτικά φαινόμενα του Διδακτικού Υλικού   "Οι πατημασιές", "Πού είναι ο Φασαρίας", Πάμε στην αγορά", "Καλό Ταξίδι!"
Σύνδεση των στόχων του Ανοικτού Αναλυτικού Προγράμματος Διδασκαλίας της Γλώσσας στις ΔΥΕΠ με τα γραμματικά και μορφοσυντακτικά φαινόμενα του Διδακτικού Υλικού   "ΓΕΙΑ ΣΑΣ 1" & "ΓΕΙΑ ΣΑΣ 2"

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

Τα πρώτα μου Ελληνικά με υποστήριξη στα Αραβικά Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά"
Ηλεκτρονικό Πολυλεξικό σε 5 γλώσσες (από τη ΜΕΤΑδραση)
«Μαζί: πολύγλωσσος οδηγός για την εκπαίδευση στην Ελλάδα» απευθύνεται σε γονείς πρόσφυγες και δημιουργήθηκε από τη ΓΓΔΒΜΝΓ του Υπουργείου Παιδείας στο πλαίσιο του Έργου Ατζέντα 2020

«Βαλιτσάκι» (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & Terre des Hommes)

«Εντάξει» (ΜΕΤΑδραση)

«Γέφυρες» (ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ) ακολουθούν την ίδια φιλοσοφία (ελληνικά επιβίωσης για αρχάριους χρήστες της ελληνικής με μητρικές γλώσσες αραβικά και φαρσί). Το πρώτο (Βαλιτσάκι) απευθύνεται σε παιδιά 6-11 ετών, το δεύτερο (Εντάξει) σε παιδιά & εφήβους 12-17 ετών και το τρίτο (Γέφυρες) σε ενήλικες. Το «Γέφυρες» συνοδεύεται και από ένα βασικό λεξιλόγιο από τα αραβικά στα ελληνικά και αντίστροφα. «Γέφυρες-λεξικό»

«Μικρός οδηγός για την αραβική γλώσσα Μusefir» (Ομάδα Πολύδρομο)
«Το πρώτο μου βιβλίο για τη διγλωσσία» (Ομάδα Πολύδρομο) απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

(Δ.Υ.Ε.Π.)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

Γλώσσας
ΤΠΕ
Αγγλικών
Φυσικής Αγωγής
Μαθηματικών (Α΄ & Β΄)  (Γ΄ & Δ΄)  (Ε΄ & ΣΤ΄)
Αισθητική Αγωγή

 

ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΕΚΠ/ΚΟ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ KA2

"XENIOS ZEUS"

 

Γλωσσικό Υποστηρικτικό Υλικό από το ΠΤΔΕ του ΑΠΘ Βιβλίο Δραστηριοτήτων 1  Βιβλίο Δραστηριοτήτων 2  Βιβλίο Δασκάλου
Γλωσσικό Υποστηρικτικό Υλικό από το Σχολείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας Ελληνικά για πρόσφυγες, αρχείο 1  Ελληνικά για πρόσφυγες, αρχείο 2
Γλωσσικό Υποστηρικτικό Υλικό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Εκπαιδευτικό Υλικό για την Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη παιδιών και εφήβων 8-16 ετών από το Δίκτυο Άλφα
Υλικό από το Αρχείο Χαρτογραφικής Κληρονομιάς για τη χρήση χαρτών στην εκτός σχολείου εκπαιδευτική διαδικασία για παιδιά και/ή ενήλικες πρόσφυγες  αρχείο 1  αρχείο 2

ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΑ

 

Καλημέρα (σαμπά χαλ χαΐρ) Καλωσήρθατε (αχλά ουα σάχλα)
Οδηγός Καλωσορίσματος για Προσφυγόπουλα Προσχολικής Ηλικίας από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  στα περσικά (φαρσί)  στα ελληνικά  στα αγγλικά  στα αραβικά  και βίντεο
Οδηγός Καλωσορίσματος από το ΠΤΔΕ του ΑΠΘ  στα ελληνικά  στα αγγλικά
Οδηγός Καλωσορίσματος για τους Ενήλικες Πρόσφυγες από το Σχολείο της Νέας Ελληνικής του ΑΠΘ  στα ελληνικά  στα αγγλικά

ΜΙΝΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΤΗ

ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ

 

αραβικά-ελληνικά
φαρσί-ελληνικά
γαλλικά-ελληνικά
κουρμαντζί-ελληνικά
σορανί-ελληνικά
τουρκικά-ελληνικά
ουρντού-ελληνικά

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

 

αγγλικά (νηπιαγωγεία)  - αγγλικά (δημοτικά)
αραβικά (νηπιαγωγεία)  - αραβικά (δημοτικά)
φαρσί (νηπιαγωγεία)  - φαρσί (δημοτικά)
ουρντού (νηπιαγωγεία)  - ουρντου (δημοτικά)
γαλλικά (νηπιαγωγεία)  - γαλλικά (δημοτικά)

ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΝΜΠΟΥΡΓΚ

 

Το πιο κρύο καλοκαίρι (τρεις πραγματικές ιστορίες προσφύγων, εικονογραφημένες)
Το πιο κρύο καλοκαίρι (στα αγγλικά)
Το πιο κρύο καλοκαίρι (στα γερμανικά)
Το πιο κρύο καλοκαίρι (στα γαλλικά)
Το πιο κρύο καλοκαίρι (στα ισπανικά)
Το πιο κρύο καλοκαίρι (στα αραβικά)
Η μετανάστευση στην Ελλάδα - Έντεκα μύθοι και περισσότερες αλήθειες
Η μετανάστευση στην Ελλάδα - Έντεκα μύθοι και περισσότερες αλήθειες (στα αγγλικά)
Η Μεταναστευτική πολιτική  και πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ "ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ"

"BEYOND BORDERS"

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ

ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ "ΤΟ ΠΙΟ ΚΡΥΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ"

 

Δραστηριότητες για χρήση στην τάξη για παιδιά Νηπιαγωγείου
Δραστηριότητες για χρήση στην τάξη για παιδιά Δημοτικού
Δραστηριότητες για χρήση στην τάξη για παιδιά Γυμνασίου
Δραστηριότητες για χρήση στην τάξη για παιδιά Λυκείου

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Ευρωπαϊκή ιστοσελίδα για την κοινωνική προστασία και ένταξη
Συνήγορος του παιδιού
Συνήγορος του πολίτη
Με 2 Γλώσσες (υπηρεσία πληροφόρησης-συμβουλευτικής για τη δίγλωσση ανατροφή
Πολύδρομο (ομάδα για τη διγλωσσία & τον πολυπολιτισμό στην εκπαίδευση και την κοινωνία
ΜΕΤΑδραση (δράση για τη μετανάστευση και την ανάπτυξη)
ΑΡΣΙΣ (κοινωνική οργάνωση υποστήριξης νέων)
Οδηγός του μετανάστη στην Ελλάδα
Ενώσεις - Σύλλογοι και Κοινότητες Μεταναστών στην Ελλάδα
Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου
Ρωσική και Νεοελληνική
Αλβανική και Νεοελληνική
Λεξικό της Ρομανί Γλώσσας
Υλικό επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Τ.Υ. & Φ.Τ. (έκδοση του ΟΕΠΕΚ 2011)
Οδηγός επιμορφωτών (επιμόρφωση επιμορφωτών εκπαιδευτικών Τ.Υ. & Φ.Τ. (ΟΕΠΕΚ 2011)


[Αρχική] [Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου]

[Το ιστορικό του σχολείου μας][Διδακτικό Προσωπικό][Μαθητικό Δυναμικό][Βιβλιοθήκη Δασκάλων][Βιβλιοθήκη Μαθητών][Σύλλογος Γονέων]

[Παραστάσεις-Εκδηλώσεις][Καλλιτεχνικά][Άλλες Δραστηριότητες][Καινοτομίες]

[Ολοήμερο σχολείο][Διαπολιτισμική Εκπαίδευση][Περιβαλλοντική Εκπ/ση][Ολυμπιακή Εκπ/ση][Καλλιπάτειρα]

[Ευέλικτη Ζώνη][Αγωγή Υγείας][Κυκλοφοριακή Αγωγή] [Προγράμματα Τοπικής Ιστορίας][Δια Βίου Μάθησης][Unicef-Action Aid]

[Χρήσιμες Συνδέσεις]   [Η εφημερίδα μας]