Απόκτηση τίτλου σπουδών δημοτικού σχολείου από όσους συμπλήρωσαν το όριο ηλικίας της υποχρεωτικής εκπαίδευσης

( εγκύκλιος της Δ/νσης Σπουδών Π.Ε. του ΥΠΕΠΘ – Φ 7 / 352 / Γ 1 / 1031 / 23 - 8 - 95 )

 

Οι εξετάσεις για την απόκτηση τίτλου σπουδών δημοτικού σχολείου στο εξής θα γίνονται με ευθύνη των Δ/νσεων, αλλά και των Γραφείων Εκπαίδευσης το πρώτο δεκαήμερο των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Δεκεμβρίου, Απριλίου και Ιουνίου.

Οι εξετάσεις αυτές προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 3του Π.Δ. 121/95 ( ΦΕΚ 75 Α′ ).       Για την εφαρμογή αυτής της παραγράφου καθιερώνεται η παρακάτω ενιαία διαδικασία πραγματοποίησης των εξετάσεων:

  1. Οι διευθυντές των σχολείων ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους για τη δυνατότητα απόκτησης τίτλου σπουδών και τους παραπέμπουν για την υποβολή αίτησης στη Διεύθυνση ή στο Γραφείο Εκπαίδευσης που υπάγεται το σχολείο, στη σχολική περιφέρεια του οποίου κατοικούν.
  2. Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης ή του Γραφείου Π.Ε. μέχρι το τέλος Αυγούστου κάθε έτους ορίζει με πράξη του το σχολείο, όπου θα γίνονται οι εξετάσεις κατά το προσεχές σχολικό έτος, το οποίο συνιστάται να είναι το ίδιο για σειρά ετών, επειδή η συχνή εναλλαγή των σχολείων μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση.
  3. Η Διεύθυνση και το Γραφείο Εκπαίδευσης συγκεντρώνουν τις αιτήσεις και στέλνουν στο Διευθυντή του παραπάνω σχολείου κατάσταση με τα ονόματα όσων υπέβαλαν αίτηση για να πάρουν μέρος στις εξετάσεις. Εφιστάται η προσοχή στην αναγραφή των στοιχείων, η οποία θα γίνεται από τον υπάλληλο που θα παραλαμβάνει τις αιτήσεις με βάση όσα αναγράφονται στην αστυνομική ταυτότητα. Για διευκόλυνση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενιαίος τύπος έντυπης αίτησης.
  4. Ο Διευθυντής του σχολείου συγκροτεί την τριμελή επιτροπή, η οποία στην πρώτη συνεδρίαση της ορίζει την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων, ενημερώνοντας σχετικά τη Δ/νση ή το Γραφείο Εκπαίδευσης.
  5. Οι διαγωνιζόμενοι εξετάζονται γραπτά και προφορικά και η βαθμολογία καταχωρίζεται σε ειδική κατάσταση, από την οποία προκύπτει και ο γενικός βαθμός. Όσοι συγκεντρώνουν γενικό μέσο όρο από 4,5 και πάνω αποκτούν τίτλο δημοτικού σχολείου. Η επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα όσων πήραν μέρος στις εξετάσεις, ο γενικός μέσος όρος και στη συνέχεια τα ονόματα αυτών που κρίθηκαν ικανοί για την απόκτηση τίτλου σπουδών. Το πρακτικό αφού θεωρηθεί από το Διευθυντή, υποβάλλεται στον Προϊστάμενο της Δ/νσης ή του Γραφείου Εκπαίδευσης σε δύο αντίγραφα. Το ένα αντίγραφο παραμένει στο αρχείο της Δ/νσης ή του Γραφείου Εκπ/σης και το άλλο επιστρέφει εγκεκριμένο στο σχολείο. Μετά την έγκριση του πρακτικού ο Διευθυντής εκδίδει τίτλο σπουδών που καθορίστηκε με την Φ7/351/Γ1/1027/22-8-85 Υπουργική Απόφαση, υπόδειγμα του οποίου σας στέλνουμε. Ο Τίτλος πριν από την παράδοση του στον ενδιαφερόμενο, καταχωρίζεται σε ιδιαίτερο Βιβλίο Πιστοποιητικό Σπουδών ( Β.Π.Σ.), παρόμοιο με αυτό που χρησιμοποιείται για τους κανονικούς μαθητές. Το παραπάνω βιβλίο χαρακτηρίζεται ως Β.Π.Σ. ενηλίκων και πριν από τη χρήση του θεωρείται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Εκπαίδευσης. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή του Γραφείου υποβάλλεται επίσης για ενημέρωση αντίγραφο της πράξης του Διευθυντή του σχολείου, με την οποία ορίστηκε η τριμελής εξεταστική επιτροπή.
  6. Στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης, καθώς και στα σχολεία που ορίζονται για τις εξετάσει, δημιουργείται αρχείο εξετάσεων ενηλίκων. Στο αρχείο της Διεύθυνσης ή του Γραφείου φυλάσσονται οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, αντίγραφα των πράξεων των Προϊσταμένων, με τις οποίες ορίστηκαν τα σχολεία για τις εξετάσεις, αντίγραφο της πράξης του Διευθυντή για την τριμελή επιτροπή και το αντίγραφο του πρακτικού της τριμελούς επιτροπής με τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Στο αρχείο του σχολείου τηρείται ντοσιέ με την ένδειξη « εξετάσεις ενηλίκων », στον οποίο τοποθετούνται:

Αντίγραφο του πρακτικού του Προϊσταμένου, με το οποίο ορίστηκε το σχολείο για τις εξετάσεις, αντίγραφο της πράξης με την οποία ο Διευθυντής συγκρότησε την εξεταστική επιτροπή, οι καταστάσεις των εξεταζομένων, αντίγραφο του εγκεκριμένου από τον Προϊστάμενο πρακτικού της τριμελούς επιτροπής και το Β.Π.Σ. Τα γραπτά των διαγωνιζομένων φυλάσσονται στο σχολείο για ένα έτος.

Της εγκυκλίου να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί

Ο Διευθυντής

 

ΠΑΥΛΟΣ ΓΟΥΣΗΣ

 

 

Πίσω