Εγγραφή και φοίτηση Τσιγγανοπαίδων

στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό σχολείο

( εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ – Φ4/350/Γ1/1028/22-8-1995 )

 

Από τα στοιχεία που συγκεντρώσατε μέσω των Δ/νσεων και Γραφείων Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης προκύπτει ότι η μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών των τσιγγάνων δεν φοιτά στο νηπιαγωγείο. Επίσης πολλά παιδιά και ιδιαίτερα των μετακινούμενων οικογενειών δεν εγγράφονται στο δημοτικό σχολείο. Αρκετά δε από αυτά τα παιδιά που φοιτούν στο δημοτικό σχολείο αντιμετωπίζουν μαθησιακά προβλήματα και προβλήματα προσαρμογής στο σχολικό περιβάλλον. Οι μαθητές αυτοί αποθαρρύνονται εύκολα και αν δεν πάρουμε τα αναγκαία μέτρα περιθωριοποιούνται, απουσιάζουν συχνά ή σε άλλες περιπτώσεις εγκαταλείπουν οριστικά το σχολείο, :ιδιαίτερα κατά το πέρασμα  τους από το δημοτικό στο γυμνάσιο.

Μέσα από αυτή την κατάσταση αναπαράγεται ο λειτουργικός αναλφαβητισμός και σε κάποιο βαθμό ο οργανικός και υποθάλπεται η κοινωνική ανισότητα και η κοινωνική μειονεξία στη χώρα μας.

Αν όμως ως εκπαίδευση, με τη συνεργασία όλων των φορέων που εμπλέκονται

στην εκπαιδευτική διαδικασία, δημιουργήσουμε τις απαραίτητες συνθήκες και τις κατάλληλες προϋποθέσεις τόσο για την εγγραφή όσο και για τη φοίτηση όλων των παιδιών στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό σχολείο και οργανώσουμε παράλληλα την όλη διαδικασία διδασκαλίας-μάθησης σε νέα βάση, με διαφοροποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα για όλες τις περιπτώσεις των μαθητών που παρουσιάζουν μαθησιακά  προβλήματα και προβλήματα προσαρμογής μπορούμε να ελπίζουμε σε καλύτερα επίπεδα πρόληψης της σχολικής αποτυχίας και μείωσης του λειτουργικού αναλφαβητισμού.

Σε ό,τι αφορά την προσχολική εκπαίδευση, επειδή πιστεύουμε ότι αποτελεί προνομιακό χώρο αποτελεσματικής εκπαιδευτικής παρέμβασης, που θα έχει σημαντικές

επιπτώσεις σε όλη την περαιτέρω πορεία του νηπίου είναι ανάγκη να καταβληθούν συντονισμένες προσπάθειες από όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην διαδικασία   (Νομαρχιακή και Δημοτική Αυτοδιοίκηση,   Σχολικοί Σύμβουλοι, Προϊστάμενοι Δ/νσεων και Γραφείων Π. Ε. Νηπιαγωγοί, Σύλλογοι και σύνδεσμοι τσιγγάνων) ώστε να ενταχθούν όλα τα  παιδιά  των τσιγγάνων  στην προσχολική εκπαίδευση, προκειμένου να   εξασφαλίσουμε για όλα τα ελληνόπουλα  ένα επίπεδο ίσων ευκαιριών.

Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, σε συνεργασία με τους Προϊστάμενους Δ/νσεων και Γραφείων Π.Ε. και με άλλους φορείς, ξεκίνησε από το περασμένο σχολικό έτος μια σοβαρή προσπάθεια ένταξης όλων των παιδιών των τσιγγάνων στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. ( νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο ).

Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί και κατά το σχολικό έτος 1995-96 με εντονότερο ρυθμό, με στόχο τη φοίτηση όλων των Ελληνόπουλων που έχουν τη νόμιμη ηλικία τόσο στο νηπιαγωγείο όσο και στο δημοτικό σχολείο. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με τη συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών αρχών και πρώτιστα με τη συμμετοχή στην προσπάθεια και τη συμβολή ταυ διδακτικού προσωπικού. Γι’αυτό το λόγο με την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα γίνουν οι παρακάτω ενέργειες:

  1. Οι Δ/ντές όχι μόνο θα ενθαρρύνουν την προσέλευση των τσιγγάνων μα9ητών στο σχολείο, αλλά και θα αναζητήσουν τσιγγανόπαιδες που μένουν στην περιοχή τους και θα  φροντίσουν για την εγγραφή και τη φοίτηση τους.
  2. Οι Προϊστάμενοι των νηπιαγωγείων θα καταβάλουν προσπάθεια για τη φοίτηση των τσιγγάνων νηπίων της περιοχής τους. η μεταφορά των οποίων μπορεί να γίνει με πρωτοβουλία των ίδιων των γονέων ή της τοπικής αυτοδιοίκησης (Νομαρχιακής ή Δημοτικής).
  3. Τόσο στα δημοτικά σχολεία όσο και στα νηπιαγωγεία τα τσιγγανόπαιδα θα γίνουν δεκτά ανεξάρτητα αν είναι γραμμένα σε μητρώα ή δημοτολόγια. Για την εγγραφή τους σ' αυτά θα φροντίσουν οι Δ/ντές των σχολείων, σύμφωνα με τις παρ 6,7 και 11 του άρθρου του Π.Δ. 497/81 (ΦΕΚ 134 Α').
  4. Οι Δ/νσεις και τα Γραφεία Εκπ/σης θα ζητήσουν καταστάσεις τσιγγανοπαίδων που φοιτούν στα σχολεία της περιφέρειας. Επίσης θα γίνει καταγραφή των παιδιών σχολικής και προσχολικής ηλικίας που διαμένουν σε καταυλισμούς και σε συνεργασία με τους σχολικούς συμβούλους και τους Δ/ντές των δημοτικών σχολείων και Προϊσταμένους νηπιαγωγείων θα γίνει προσπάθεια να επιτευχθεί η φοίτηση των παιδιών στα σχολεία και στα νηπιαγωγεία. Η φοίτηση μπορεί να εξασφαλιστεί ή με μεταφορά των μαθητών ή με εγκατάσταση προκατασκευασμένων αιθουσών στους καταυλισμούς. Για την εξασφάλιση των προκατασκευασμένων αιθουσών οι Προϊστάμενοι των Δ/νσεων θα συνεργαστούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες των νομαρχιών ή του Ο.Σ.Κ. Για την επίλυση ταυ θέματος προτείνουμε να πραγματοποιηθεί σύσκεψη σε νομαρχιακό επίπεδο με πρωτοβουλία του Προϊσταμένου της Δ/νσης, στην προσπάθεια να πεισθούν όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες για την αναγκαιότητα της φοίτησης των τσιγγανοπαίδων στα σχολεία.
  5. Μέχρι 20 Σεπτεμβρίου οι Προϊστάμενοι των Δ/νσεων θα μας γνωρίσουν τον αριθμό ταυ διδακτικού προσωπικού που είναι απαραίτητος νια την εφαρμογή του προγράμματος φοίτησης όλων των τσιγγανοπαίδων σε σχολεία. Το Υπουργείο Παιδείας θα διαθέσει ειδικές πιστώσεις για την κάλυψη των αναγκών σε δασκάλους και νηπιαγωγούς.
  6. Οι σχολικοί σύμβουλοι θα φροντίσουν για την τροποποίηση του προγράμματος ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες αλλά και στις δυνατότητες των μαθητών αυτών.
  7. Επειδή η φοίτηση  δεν εξαρτάται μόνο από τα παιδιά, αλλά κυρίως από τους γονείς τους, οι σχολικές αρχές (σχολικοί σύμβουλοι, Προϊστάμενοι, Δ/ντες, εκπ/κό προσωπικό ) θα συνεργαστούν με τις κατά τόπους ΝΕΛΕ την τοπική αυτοδιοίκηση κοινωνικές υπηρεσίες και τους συλλόγους τσιγγάνων. ώστε να βρε9εί τρόπος εγγραφής των παιδιών σε δήμο ή κοινότητα και να πεισθούν οι γονείς να οδηγήσουν οι ίδιοι στο σχολείο.
  8. Μέχρι 30 Σετττεμβρίου να υποβληθεί ειδική έκθεση από τους Προϊσταμένους των Δ/νσεων και αριθμητικά στοιχεία φοιτώντων τσιγγανοπαίδων κατά σχολείο (κανονικά ή σε καταυλισμούς ) και συνολικά στο νομό, καθώς και όσων εκτιμούν άτι διαμένουν στην περιοχή τους και δεν προσήλθαν για φοίτηση, αναφέροντας ταυτόχρονα και τους λογούς.

 

Παρακαλούνται οι Δ/νσεις και τα Γραφεία Εκπ/σης να κοινοποιήσουν την εγκύκλιο στις κατά τόπους ΝΕΛΕ και στους αναγνωρισμένους συλλόγους των τσιγγάνων.

 

Ο δ/ντής Σπουδών Π.Ε.

 

ΠΑΥΛΟΣ ΓΟΥΣΗΣ

 

 

Πίσω