ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Αθήνα, 8 Ιουλίου 2002

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ                                                               Αριθ. Πρωτ. 2/37645/0020

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

A. ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :  20η Προϋπολογισμού

Β. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΘΕΜΑ: «Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα».

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 


ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ


 

Έχοντας υπόψη:

 

1.     Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 27 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110/Α/2002)

 

2.     Τις διατάξεις του ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «περί Δημοσίου Λογιστικού κ.λ.π.)

 

3.     Την 1100383/1330/Α0005 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας Οικονομικών ((Καθαρισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών»

 

4. Τη ΣΤ5/53/31-10-2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων»

 

5. Την   80088/31-10-2002  απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εργασίας και Κ.Α »

 

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται απροσδιόριστη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού η οποία 6α καλύπτεται από την πίστωση που θα εγγράφεται στον

ΚΑΕ 2752 του ειδικού φορέα 200 «γενικές κρατικές δαπάνες» του προϋπολογισμού το


 του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

 


Αποφασίζουμε

 

Καθορίζουμε την διαδικασία, τον τρόπο, τον χρόνο και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης των οικογενειών με ανήλικα τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα.

 

1. Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι  οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών-μελών της Ε.Ε., που έχουν ανήλικα τέκνα που φοιτούν σε δημόσια σχολεία υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα τους δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

Ως υποχρεωτική εκπαίδευση, νοείται η φοίτηση του μαθητή στις τάξεις του δημοτικού σχολείου και του γυμνασίου. Η εισοδηματική αυτή ενίσχυση παύει να καταβάλλεται μετά το πέρας της υποχρεωτικής εκπαίδευσης του μαθητή και σε κάβε περίπτωση με την συμπλήρωση του δεκάτου έκτου (16ου) έτους της ηλικίας του.

 

2. Ύψος εισοδηματικής ενίσχυσης

Το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ετησίως

για κάθε παιδί-μαθητή υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Η οικονομική ενίσχυση  καταβάλλεται  μόνο  εφόσον το  ετήσιο  οικογενειακό  εισόδημα  του

δικαιούχου δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται  το συνολικό ετήσιο  φορολογούμενο πραγματικό ή

τεκμαρτό,  καθώς και το απαλλασσόμενο  ή  φορολογούμενο με ειδικό  τρόπο,  εισόδημα του

φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του. από κάθε πηγή. Η παραπάνω

εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού

εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται αυτή.

 

3. Τρόπος-χρόνος καταβολής

Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ με την έναρξη εκάστου σχολικού έτους με την προσκόμιση των δικαιολογητικών που προσδιορίζονται παρακάτω.

Η καταβολή πραγματοποιείται από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) του τόπου διαμονής του δικαιούχου σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 2752 του ε-δικού φορέα 200 «γενικές .-φατικές δαπάνες» του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

 

4. Δικαιολογητικά

Για την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης υποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

α) Αίτηση του δικαιούχου

 

β) Βεβαίωση του διευθυντή δημόσιου σχολείου πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την οποία να προκύπτει η εγγραφή του μαθητή σε τάξη υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου - γυμνασίου) και η κανονική παρακολούθηση των μαθημάτων το προηγούμενο σχολικό έτος ή η ένταξη του στην κατηγορία των «κατ ιδίαν διδαχθέντων μαθητών λόγω ασθένειας. Στην έννοια της κανονικής παρακολούθησης και μόνο για την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης, εντάσσονται και οι μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίστηκε ελλιπής ή ανεπαρκής, αλλά οι πάνω από το προβλεπόμενο όριο απουσίες τους οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται από δημόσιο νοσοκομείο. Για μαθητές που εγγράφονται για πρώτη φορά στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου, βεβαιώνεται μόνο η εγγραφή αυτή.

 

γ) Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή αντίγραφό της, αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό της σημείωμα, του έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα προηγούμενου οικ. έτους). Αν ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ταυ ν. 1599/1986, με ανάλογο περιεχόμενο.

 

Με βάση τα παραπάνω δικαιολογητικά, συντάσσεται από την Δ.Ο.Υ. κατάσταση σε δύο αντίτυπα με τα στοιχεία του δικαιούχου τον αριθμό φορολογικού μητρώου και το ύψος της δικαιούμενης εισοδηματικής ενίσχυσης, η οποία δεν υπόκειται σε καμιά κράτηση και φόρο εισοδήματος.

Η κατάσταση αυτή που υπογράφεται από τα αρμόδια όργανα της Δ.Ο.Υ. αποτελεί τίτλο πληρωμής. Κατά την εξόφληση του παραπάνω τίτλου, ο δικαιούχος υπογράφει σε ειδική στήλη παραπλεύρως του πληρωτέου ποσού. Είναι δυνατή η κατάθεση απευθείας από την Δ.Ο.Υ. της εν λόγω εισοδηματικής ενίσχυσης σε λογαριασμό τράπεζας στο όνομα του δικαιούχου, εφόσον τούτο ζητηθεί απ’αυτόν.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Δ. ΡΕΠΠΑΣ

 

 

Πίσω