Φοίτηση Τσιγγανοπαίδων

( εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ – Γ 1/694/ 1-9-99 )

 

Όπως είναι γνωστό το Υπουργείο Παιανίας, σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους. τους Προϊσταμένους Δ/νσεων και Γραφείων Π. Ε., τους δ/ντές κοι εκπ/κούς των δημοτικών σχολείων κει νηπιαγωγείων και άλλους φορείς, καταβάλλει τα τελευταία έτη σημαντική προσπάθεια για την προσέλευση και τη Φοίτηση όλων των τσιγγανοπαίδων στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό σχολεία, με στόχο την εξάλειψη του σχολικού αποκλεισμού κα, στη συνέχεια του κοινωνικού αποκλεισμού όσον αφορά την ευαίσθητη κοινωνική ομάδα των τσιγγάνων. Τα αποτελέσματα της παραπάνω προσπάθειας είναι σε μεγάλο βαθμό ικανοποιητικά και ο αριθμός των τσιγγανοπαίδων που φοιτούν στα σχολεία και νηπιαγωγεία της χώρας αυξήθηκε και αυξάνεται συνεχώς.

Παρόλα αυτά, σχετικά με το θέμα της φοίτησης των τσιγγανοπαίδων, παρουσιάζονται στην πράξη πολλά προβλήματα και παραλείψεις, με συνέπεια ένας μεγάλος αριθμός τσιγγανοπαίδων σχολικής ηλικίας να παραμένει εκτός της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Για τη βελτίωση της κατάστασης στον τομέα αυτό και με στόχο την ομαλή ένταξη όλων των τοιγγανοπαίδων στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον και την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού, επισημαίνουμε τα ακόλουθα :

 1. Όλοι οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί (σχολικοί σύμβουλοι, Προϊστάμενοι, δ/ντές σχολείων, εκπ/κοί) πρέπει να ευαισθητοποιηθούν και να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της εγγραφής, φοίτησης όλων των παιδιών στο σχολείο, όπως προβλέπουν και οι σχετικές νομικές διατάξεις για την υποχρεωτική φοίτηση. Ειδικά για τους τσιγγανόπαιδες πρέπει να δημιουργούνται στα σχολεία οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την προσέλκυση και φοίτηση τσιγγανοπαίδων, σύμφωνα με την υπ’αρ. Φ4/350/Γ1/1028/22-8-1995 εγκύκλιο.
 2. Βασικός στόχος των προσπαθειών είναι η ένταξη των τσιγγανοπαίδων στις κανονικές τάξεις. Στις περιπτώσεις που έχουν μαθησιακές δυσκολίες, αυτές αντιμετωπίζονται με τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας ( προπαρασκευαστικά τμήματα ), στα οποία φοιτούν τσιγγανόπαιδες λίγες ώρες την ημέρα και τις υπόλοιπες το πρόγραμμα στην τάξη που ανήκουν. Σε ειδικές περιπτώσεις,  κατά τις οποίες οι τσιγγανόπαιδες που προσέρχονται για πρώτη φορά στο σχολείο είναι διαφόρων ηλικιών και υπάρχουν έντονα μαθησιακά προβλήματα καθώς και προβλήματα  προσαρμογής, μπορούν να λειτουργούν ταχύρυθμα προπαρασκευαστικά τμήματα, με στόχο την ομαλή ένταξη τους στις κανονικές τάξεις. Είναι ευνόητο ότι το τμήματα αυτά δεν δα λειτουργούν αυτόνομα για μεγάλο χρονικό διάστημα, για να αποφεύγονται καταστάσεις περιθωριοποίησης των τσιγγανοπαίδων που θα ήταν ενδεχομένως συνέπεια της επί μακρό διάστημα φοίτησης τους χωριστά από τους υπόλοιπους μαθητές. Επισημαίνουμε  ότι σχολεία σε καταυλισμούς λειτουργούν σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις, κατά τις οποίες, για διάφορους λόγους, καθίσταται αδύνατη η μεταφορά και φοίτηση των τσιγγανοπαίδων στα σχολεία που ανήκουν.
 3. Από την αρχή του σχολικού έτους χορηγείται η κάρτα φοίτησης στους μετακινούμενους τσιγγανόπαιδες, ώστε να ελέγχεται και να διευκολύνεται η φοίτηση τους σε περίπτωση μετακίνησης καθώς και η απόκτηση τίτλου.
 4. Στις περιπτώσεις τσιγγανοπαίδων μεγαλύτερης ηλικίας που προσέρχονται για
  φοίτηση στο σχολείο ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 201/ 98 για τις κατατακτήριες και
  απολυτήριες εξετάσεις.
 5. Γιο τη μεταφορά των τοιγγανοπαίδων ισχύουν οι διατάξεις που εφαρμόζονται
  για τους άλλους μαθητές και παρέχονται σ'αυτούς πρόσθετες διευκολύνσεις, με μέτρα
  που λαμβάνονται κατά περίπτωση από τις κατά τόπους αρχές. Επισημαίνουμε ότι
  μεταφορά δικαιούνται και τα νήπια.
 6. Σε περίπτωση που είναι αναγκαία η διάθεση επιπλέον προσωπικού γ:α την εφαρμογή των προγραμμάτων φοίτησης τσιγγανοπαίδων, παρακαλούμε να ενημερώνεται έγκαιρα το Υπουργείο Παιδείας.

7.       Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων εφαρμόζει ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης
τσιγγανοπαίδων σε όλη τη χώρα και παρακαλούνται όλοι οι Σχολικοί Σύμβουλοι, οι
Προϊστάμενοι Δ/νσεων και Γραφείων, οι δ/ντές των σχολείων και οι εκπ/κοί  να
συνεργάζονται με τους κατά τόπους υπεύθυνους του προγράμματος σε ό,τι αφορά
εκπαιδευτικό υλικό, συμμετοχή σε σεμινάρια κ.λ.π., για να καταστούν αποτελεσματικές οι
εκπαιδευτικές μας παρεμβάσεις στο χώρο των τσιγγάνων.

 

8.       Μέχρι της 30 Σεπτεμβρίου του  1999, παρακαλούμε να μας γίνει  γνωστός ( FΑΧ 32.38.444 )    συγκεντρωτικά από τις Δ/νσεις Π.Ε.  ο αριθμός των προπαρασκευαστικών τμημάτων που θα λειτουργήσουν κατά νόμο, χωριστά για τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία, τα σχολεία στα οποία θα λειτουργήσουν, και ο συνολικός αριθμός των τσιγγανοπαίδων που θα φοιτήσουν σ' αυτά. ώστε να αποσταλούν έγκαιρα οι απαραίτητες πιστώσεις για αναπληρωτές εκπ/κούς.

 

Παρακαλούμε για την εφαρμογή των παραπάνω.

 

 

Πίσω