Καθιέρωση κάρτας φοίτησης Τσιγγανοπαίδων

( Υπουργική απόφαση – Φ 4/ 155/ Γ 1/ 1257/ 11-9-96 )

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 4 του Ν. 1566/85
  2. Τα  Π.Δ. 483/77 ( ΦΕΚ 149 Α ) και 497/81 ( ΦΕΚ 134 Α )
  3. Το Π.Δ. 121/95 ( ΦΕΚ 75 Α )

 

Αποφασίζουμε

 

1. Οι τσιγγάνοι μαθητές του δημοτικού σχολείου με την έναρξη του διδακτικού έτους εγγράφονται στο κανονικό Βιβλίο Μητρώου, εφόσον έχουν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Συγχρόνως χορηγείται σε αυτούς ειδική κάρτα φοίτησης ( συνημμένο υπόδειγμα ), στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία τους και θα βεβαιώνεται η εγγραφή και φοίτηση τους στο συγκεκριμένο σχολείο. Η κάρτα αυτή θα συνοδεύει το μαθητή στις περιπτώσεις ξαφνικής αλλαγής του τόπου κατοικίας τους, κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, εφόσον με υπαιτιότητα των γονέων δεν έχει ακολουθηθεί η κανονική διαδικασία μετεγγραφής.

2. Όταν οι παραπάνω μαθητές προσέρχονται σε άλλο σχολείο για φοίτηση κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους χωρίς αποδεικτικό μετεγγραφής , για τους λόγους που παραπάνω αναφέρθηκαν, δεν εγγράφονται στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου, αλλά σε ειδικό Μητρώο. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται όσες φορές οι τσιγγάνοι μαθητές αλλάζουν απρόβλεπτα σχολείο στη διάρκεια του ίδιου διδακτικού έτους.

3. Το σχολείο που θα χρειασθεί να εκδώσει τίτλο, στο τέλος του διδακτικού έτους, επικοινωνεί με τα προηγούμενα σχολεία φοίτησης του μαθητή  κατά το έτος αυτό, τα οποία φαίνονται στην κάρτα φοίτησης και ενημερώνονται για την προηγούμενη επίδοση του μαθητή με τα φύλλα ημερησίου ελέγχου, τα οποία ζητά να αποσταλούν μαζί με το κανονικό αποδεικτικό μετεγγραφής.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία από κανένα σχολείο δεν προκύπτει

η επίδοση μαθητή δημοτικού σχολείου, αυτός υποβάλλεται σε σχετική εξέταση από την επιτροπή που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 2  του Π.Δ. 121/95 ( ΦΕΚ 75 Α )

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

 

 

Πίσω