ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

του διευθυντή του σχολείου προς όλους τους γονείς και κηδεμόνες

 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

με την επιστολή μου αυτή θέλω ως διευθυντής του σχολείου να σας ενημερώσω καλύτερα για το πρόγραμμα του ολοήμερου σχολείου που εφαρμόζεται φέτος, για πρώτη φορά, σε πολλά σχολεία της Ελλάδας.

Θα παρακαλούσα όλους τους γονείς και κηδεμόνες να διαβάσουν προσεκτικά την επιστολή αυτή.

Είναι γνωστό ότι κατά τα προηγούμενα έτη λειτούργησαν 28 πιλοτικά Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία σε όλη την Ελλάδα και σημαντικός αριθμός σχολείων διευρυμένου ωραρίου.

Τα 28 πιλοτικά Ολοήμερα δημοτικά Σχολεία λειτούργησαν ως εργαστήρια εφαρμογής πειραματικών προγραμμάτων, στο πλαίσιο των οποίων δόθηκε η ευκαιρία να αναδειχθούν τα παιδαγωγικά οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή αυτού του θεσμού. Τα σχολεία διευρυμένου ωραρίου λειτούργησαν με έναν δάσκαλο κατά τμήμα, ο οποίος εξυπηρετούσε τις ανάγκες του προγράμματος στο σύνολο τους.

Το Υπουργείο Παιδείας, αξιοποιώντας τόσο τα παιδαγωγικά συμπεράσματα που προέκυψαν από τα 28 πιλοτικά, όσο και την εμπειρία της οργάνωσης των σχολείων διευρυμένου ωραρίου, προχώρησε στη λειτουργία του ολοήμερου δημοτικού σχολείου, το οποίο απαντά στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες.

Σήμερα, με τη λειτουργία 2.600 ολοήμερων δημοτικών σχολείων και 1.800 ολοήμερων νηπιαγωγείων, ο θεσμός έχει επεκταθεί σε όλες τις περιοχές της χώρας, από τα αστικά κέντρα μέχρι τις πιο απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές με δυνατότητα εξυπηρέτησης 200.000 οικογενειών, ενώ τα τμήματα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου παρακολουθούν όλοι οι μαθητές, εφόσον το επιθυμούν, ανεξάρτητα αν εργάζονται οι γονείς τους  ή δεν εργάζονται.

Το ολοήμερο σχολείο έχει έντονο εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιεχόμενο. Σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει υψηλούς παιδαγωγικούς στόχους, όπως είναι η παιδαγωγική αξιοποίηση του απογευματινού χρόνου παραμονής των παιδιών στο σχολείο, με την πλήρη ευθύνη και εποπτεία των εκπαιδευτικών. Το πρόγραμμα του περιλαμβάνει και υποστηρικτική βοήθεια στην Ελληνική Γλώσσα και στα Μαθηματικά, δηλαδή μελέτη και προετοιμασία των μαθητών για τα μαθήματα της επόμενης ημέρας, από υπεύθυνο δάσκαλο και όχι από τους γονείς.

Στο πλαίσιο του εντάσσονται επιλογές των μαθητών σε μαθήματα και δραστηριότητες που αναβαθμίζουν το ρόλο του σχολείου, όπως η Ξένη Γλώσσα, η εισαγωγή στην Πληροφορική, ο Αθλητισμός, ο Χορός, η Θεατρική Αγωγή, η Μουσική και τα Εικαστικά, αντικείμενα που διαμορφώνουν συνθήκες ανοικτού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και ελκυστικότερης μάθησης.

Για να ανταποκριθεί το ολοήμερο σχολείο στους παραπάνω σκοπούς, έχει γίνει πρόβλεψη για τη στελέχωση του με το δάσκαλο του τμήματος (ο οποίος αναλαμβάνει την προετοιμασία και την πρόσθετη βοήθεια στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά), αλλά και με εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων για τα αντικείμενα: Αγγλική Γλώσσα, Αθλητισμός, Πληροφορική, Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή, Μουσική, Χορός.

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι το ολοήμερο απαντά στους γονείς που θέλουν ένα οργανωμένο σχολείο, στηρίζει και μορφώνει το παιδί και στέκεται δίπλα στην εργαζόμενη οικογένεια, της οποίας προστατεύει το εισόδημα αφού την απαλλάσσει από την οικονομική επιβάρυνση και τη φροντίδα αναζήτησης εκτός σχολείου πρόσθετου εκπαιδευτικού έργου.

Επισημαίνεται ότι κατά το επόμενο έτος θα γίνουν εγκαίρως οι απαραίτητες παρεμβάσεις, με στόχο να περιοριστούν οι δυσλειτουργίες και τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την τρέχουσα χρονιά ή και να επιλυθούν σε όσες περιπτώσεις αυτό είναι εφικτό.

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η επιτυχής  εφαρμογή του προγράμματος προϋποθέτει την παρακολούθηση του από όλους τους μαθητές που συμμετέχουν στο ολοήμερο μέχρι τη λήξη του,  στις 16.00. Επομένως, δεν θα γίνουν αποδεκτά αιτήματα για πρόωρη αποχώρηση  μαθητών,  αφού αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία εφαρμογής του προγράμματος και κατά συνέπεια την ακύρωση του παιδαγωγικού του ρόλου. Η προαιρετικότητα ισχύει όσον αφορά την συμμετοχή των παιδιών στο πρόγραμμα του ολοήμερου  σχολείου, κατόπιν σχετικής αίτησης και όχι στην προαιρετική παρακολούθηση μέρους του προγράμματος άσων έχουν δηλώσει συμμετοχή.

 Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι το πρόγραμμα του ολοήμερου κατά την εφαρμογή του αξιοποιεί ποικιλία εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων, κυρίως βιωματικής μορφής. Ο μαθητής συμμετέχει αβίαστα κι ευχάριστα σε ένα περιβάλλον δεκτικό για την ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων του. Εξάλλου, για να είναι ευχάριστο το πρόγραμμα και για να μην καταπονούνται οι μαθητές, οι απογευματινές ώρες έχουν μικρή διάρκεια ( 35 λεπτών). Το πρόγραμμα του ολοήμερου σχολείου σχεδιάστηκε έτσι ώστε να μη δημιουργεί προβλήματα και να μη στερεί από τα παιδιά βασικές τους ανάγκες, όπως είναι αυτές της σίτισης και της ξεκούρασης.

Είναι ευνόητο ότι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου, η οποία με την εφαρμογή του ολοήμερου μπορεί να αρχίζει στις 07.00 ( για όσους γονείς το επιθυμούν ) και τελειώνει στις 16.00, οι σχολικοί χώροι χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του σχολικού προγράμματος. Το ολοήμερο σχολείο είναι ένας επιτυχημένος θεσμός που στηρίζεται στις προσπάθειες όλων όσοι εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Σε επίπεδο περιφέρειας υπάρχουν ομάδες υπευθυνότητας που εμπλέκονται άμεσα στην εφαρμογή του προγράμματος και αποτελούνται από το διευθυντή της σχολικής μονάδας, το σχολικό σύμβουλο και τον αρμόδιο διοικητικό προϊστάμενο.

Σε επίπεδο σχολικής μονάδας, πέρα από το διευθυντή και τον υποδιευθυντή, υπάρχει ο υπεύθυνος δάσκαλος που παραμένει

στο σχολείο μέχρι τη λήξη του προγράμματος, προσφέρει ο ίδιος διδακτικό έργο και συνδράμει τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν τα διάφορα διδακτικά αντικείμενα. Για την αποδοτικότερη λειτουργία του ολοήμερου, η εκπαιδευτική κοινότητα χρειάζεται τη συνεργασία των γονέων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η συνεργασία με τους γονείς αφορά και στο θέμα της σίτισης των μαθητών, οι οποίοι, κατά το πρώτο διάλειμμα

(13.30"-13.55' ) λαμβάνουν ένα ελαφρύ γεύμα που θα ετοιμάζουν οι γονείς τους και το οποίο θα ζεσταίνεται στο σχολείο εφ’όσον το επιθυμούν οι γονείς. Η όλη οργάνωση εντάσσεται στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς στοχεύει στο να εξοικειώσει   τα παιδιά στην κοινή εστίαση, την ανάπτυξη πρωτοβουλιών, την αυτενέργεια και δημιουργεί αισθήματα αυτοτέλειας, αυτάρκειας και αυτοπροστασίας.

Μέσω της χρηματοδότησης κατά τις προηγούμενες χρονιές, τα ολοήμερα σχολεία προμηθεύτηκαν τον απαραίτητο καταρχήν εξοπλισμό για τη λειτουργία της σίτισης (ψυγείο, φούρνος μικροκυμάτων).

Επισημαίνεται επίσης ότι για τη λειτουργία του ολοήμερου αξιοποιούνται όλες οι υποδομές και τα μέσα (εποπτικά κλπ), που διαθέτει το σχολείο στο κανονικό πρόγραμμα, ώστε να διευκολύνεται η εφαρμογή του προγράμματος.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο θεσμός του ολοήμερου σχολείου συνιστά μια ριζική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίον βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε το ρόλο του σύγχρονου σχολείου. Εισάγει νέο τρόπο οργάνωσης της σχολικής μονάδας και συνεπάγεται αλλαγή όσον αφορά τη διεύρυνση και ουσιαστικοποίηση του ρόλου και της προσφοράς των εκπαιδευτικών, αλλά και των προσδοκιών των μαθητών και των γονέων τους, δεδομένου ότι το πρόγραμμα του ολοήμερου έχει τους παρακάτω στόχους :

1.               Να γίνει το ολοήμερο σχολείο ο χώρος όπου οι μαθητές θα αναπτύσσουν δεξιότητες γνωστικές, ερευνητικές, κατασκευαστικές, πολιτιστικές. Ταυτόχρονα θα αναπτύσσουν την προσωπικότητα, το χαρακτήρα τους, αλλά και τις γνώσεις τους, «μαθαίνοντας πώς να μαθαίνουν», «πώς να αποδέχονται τους άλλους» και «πώς να είναι υπεύθυνοι και δημιουργικοί».

2.               Να δομήσει με «νέα» στοιχεία την εξελικτική πορεία των μαθητών, ώστε αυτοί να ανταποκριθούν στις ανάγκες και τις επιταγές της σύγχρονης κοινωνίας της γνώσης.

3.               Να συμβάλλει στην εξυπηρέτηση της οικογένειας του μαθητή και στην απαλλαγή της από τη φροντίδα και το κόστος για αναζήτηση πρόσθετης απασχόλησης του μαθητή εκτός σχολείου.

4.               Να ευαισθητοποιήσει τους γονείς και να ενεργοποιήσει τους φορείς της τοπικής κοινωνίας, επιτυγχάνοντας το «άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία».

5.       Να διατηρήσει το δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης, μέσα από τη συνεργασία ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, τοπική κοινωνία).

Θα παρακαλούσα τώρα τους γονείς και κηδεμόνες να συμπληρώσουν κι εφ’όσον βέβαια ενδιαφέρονται την αίτηση-δήλωση που ακολουθεί, για να δηλώσουν τη συμμετοχή του παιδιού τους στο πρόγραμμα του ολοήμερου σχολείου του επόμενου σχολικού έτους 2003-04. Αυτό γίνεται για να γνωρίζουμε από τώρα πόσα παιδιά θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα και να μπορεί το σχολείο και το γραφείο εκπαίδευσης να προετοιμάσει καλύτερα την έναρξη του προγράμματος όταν θα γνωρίζει τις ανάγκες που υπάρχουν για να τις ικανοποιήσει.

Διαβάστε καλά την αίτηση-δήλωση για να την συμπληρώσετε σωστά.

Να κοπεί και να επιστραφεί το αργότερο μέχρι 9 Μαΐου 2003 .

                                                                                                                                        Με εκτίμηση

                                                                                                                                         ο διευθυντής

                                                                                                                        του              

 

 

                      

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ

 

Δηλώνω ότι επιθυμώ να συμμετάσχουν το/α παρακάτω τέκνο/α μου στο πρόγραμμα του ολοήμερου σχολείου, το οποίο λήγει στις 16.00′

 

Ονοματεπώνυμο γονέα.......................................................................................................................................................

Όνομα μαθητή / τριας         ................................................................................................................... .τάξη............

................................................................................................................................................................... τάξη……

.................................................................................................................................................................. .τάξη............

 

Προκειμένου να διευκολυνθεί το σχολείο στη σύνταξη του προγράμματος σας κάνω γνωστό ότι επιθυμώ να ενταχθούν σε αυτό και τα ακόλουθα αντικείμενα με τη σειρά προτεραιότητας που τα δηλώνω (μπορούν να δηλωθούν μέχρι τρία από τα αναγραφόμενα αντικείμενα):  

 

1………………………………...                                                      Αντικείμενα από τα οποία οι γονείς

2…………………………………                                                    μπορούν να επιλέξουν και να δηλώσουν

3………………………………..                                                      με σειρά προτεραιότητας αυτά που

                                                                                                               επιθυμούν (μέχρι τρία):

                                                                                                              Αθλητισμός , Εικαστικά,

                                                                                                              Θεατρική Αγωγή, Μουσική, Χορός

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει επίσης: 

α)  Αγγλικά ( για τις μεγάλες τάξεις )

β) Προετοιμασία και ενισχυτική διδασκαλία στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά

γ) Πληροφορική ( Πληροφορική δεν θα γίνει στην περίπτωση που δεν υπάρχει προσέλευση εκπαιδευτικών  για να την αναλάβουν)

Επίσης ο Αθλητισμός θα ενταχθεί σε όλα τα προγράμματα των μικρών τάξεων, ενώ στο πρόγραμμα των μεγάλων τάξεων θα ενταχθεί εφ' όσον ζητηθεί από τους γονείς.